Ended projects

en Istraživanje flore starog dijela Nacionalnog parka „Krka“ (Javna ustanova „Nacionalni park Krka“)

en Sustavna floristička istraživanja u Nacionalnom parku Krka provedena su tijekom osamdesetih godina 20. st. Budući da su 1997. godine granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka.