en Istraživanje flore starog dijela Nacionalnog parka „Krka“ (Javna ustanova „Nacionalni park Krka“)

en Sustavna floristička istraživanja u Nacionalnom parku Krka provedena su tijekom osamdesetih godina 20. st. Budući da su 1997. godine granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka. Cilj novog projekta jest u suradnji s JU NP Krka inventarizirati i kartirati floru "starog" dijela Parka i detektirati promjene u raznolikosti i distribuciji biljnih vrsta u odnosu na stanje od prije dvadeset godina, te ih dovesti u korelaciju s evidentnim promjenama u vegetacijskom pokrovu Parka.

Voditelj projekta: Prof. dr.sc. Vladimir Hršak

Suradnici na projektu: Vedran šegota, dipl.ing.biol., doc. dr.sc. Antun Alegro, doc. dr.sc. Renata Šoštarić i Zorana Sedlar, dipl.ing.biol.

Kontakt za sadrzaj: 
Vladimir Hršak
Email kontakta: 
vladimir.hrsak@biol.pmf.hr
Datum : 
02/03/2013 - 14:15