Policy

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01), Osnivačka skupština Hrvatskog botaničkog društva, održana 18. 11. 2002. godine, donijela je

 

STATUT

Hrvatskog botaničkog društva

HBoD

I

OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je Hrvatsko botaničko društvo. Skraćeni naziv udruge je HBoD. Za djelovanje u odnosima s inozemstvom koristit će se uz naziv na hrvatskom jeziku i engleski naziv koji glasi Croatian Botanical Society.

Sjedište udruge je Marulićev trg 20/2, Zagreb, Republika Hrvatska.

Članak 3.

Hrvatsko botaničko društvo je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko botaničko društvo (u daljnjem tekstu Društvo) je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Društvo ima znak. Znakom dominira stilizirani list položen ukoso, od donjeg lijevog prema gornjem desnom uglu. Ispod lista ispisana je kratica Društva malim slovima – hbod, gdje se slova b, o i d djelomice preklapaju. Oko lista nalazi se linija koja uokviruje znak.

Članak 5.

Društvo ima pečat. Pečat Društva je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko botaničko društvo – Zagreb – Croatian Botanical Society, a znak Društva nalazi se u sredini.

Članak 6.

Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Društva. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 Članak 7.

Društvo je osnovano u cilju:

 • promicanja i razvitka botaničkih znanosti na popularnoj, stručnoj i znanstvenoj razini
 • unapređenja studija botanike na Sveučilištu u Zagrebu i drugim sveučilištima i veleučilištima u Hrvatskoj
 • vrednovanja, očuvanja i zaštite flore, vegetacije i staništa, te florističke raznolikosti
 • povezivanja i stručne i znanstvene suradnje sa studentskim, građanskim i drugim organizacijama na Sveučilištu, Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • doprinošenja ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog i nenasilnog društva.

Članak 8.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

 • potiče istraživačke djelatnosti u botaničkim znanostima
 • potiče izradu novih te rad na već postojećim herbarskim zbirkama i bazama podataka
 • tiska i distribuira različite promotivne publikacije (popularne, stručne ili znanstvene), časopise, knjige, audio-vizualne dokumene, internet materijale, a u skladu s posebnim zakonskim propisima
 • djeluje na izradi i dopunjenim reizdanjima Atlasa flore Hrvatske i Analitičke flore Hrvatske
 • pokreće stručne i znanstvene projekte koji imaju za cilj unapređenje botanike kao struke
 • pokreće stručne i znanstvene projekte koji imaju za cilj unapređenje očuvanja i zaštite flore, vegetacije, staništa i biološke raznolikosti
 • promiče struku u sredstvima javnog priopćavanja
 • sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u svezi s ciljevima i djelatnošću Društva
 • aktivno potiče, surađuje i sudjeluje u akcijama i programima s drugim sličnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • radi na poboljšanju nastave botanike u školama i na fakultetima
 • organizira tribine, skupove, seminare i sl.
 • organizira stručne izlete i putovanja u trajanju od dva dana s jednim noćenjem
 • vrši ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Društva.

Članak 9.

Načela djelovanja Društva su: poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja, te odgovornost pojedinca i organizacije.

Članak 10.

Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način

 • javnim priopćavanjem.

III

ČLANSTVO U DRUŠTVU

 Članak 11.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva mogu postati poslovno sposobne osobe, koje prihvate Statut Društva i ispunjavaju uvjete propisane u člancima 12., 13. ili 14. ovog Statuta. Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice, uplatom propisane članarine i upisom u Registar članova koji vodi Tajnik Društva. Prepreka članstvu ne smije biti nacionalna, spolna, rasna, socijalna ili vjerska pripadnost.

Članstvo u Društvu ima tri vida:

 1. redovno članstvo
 2. izvanredno članstvo
 3. počasno članstvo.

Članak 12.

Redovnim članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji je dipl. ing. biologije, prof. biologije, prof. biologije i kemije, dipl. ing. šumarstva, dipl. ing. agronomije ili dipl. ing. farmacije, a djeluje, amaterski ili profesionalno, na polju botaničkih znanosti.

Članak 13.

Izvanrednim članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji se amaterski bavi nekim oblikom botaničkih znanosti, a prihvatio je odredbe Statuta te svaki strani državljanin koji se amaterski ili profesionalno bavi nekim oblikom botaničkih znanosti, a prihvatio je odredbe Statuta.

Članak 14.

Počasnim članom Društva može postati svaka osoba koja je zaslužna za izuzetan doprinos djelovanju Društva te ciljevima Društva. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Društva, a odluku o tome donosi Skupština na zasjedanjima natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Društva. Počasni članovi imenuju se doživotno i oslobođeni su plaćanja članarine.

Članak 15.

Izvanredni i počasni članovi Društva imaju samo savjetodavnu ulogu i ne mogu biti birani u Upravni odbor i Nadzorni odbor, dok je njihovo sudjelovanje u radu Skupštine definirano člankom 25. ovog Statuta. Savjetodavna uloga izvanrednih i počasnih članova može se regulirati Pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor prema članku 19. i 20. ovog Statuta.

Članak 16.

Prava i obveze članova su:

 • pridržavati se Statuta, programskih ciljeva i drugih odredaba i odluka tijela i odbora Društva
 • sudjelovati u radu Društva i izvršavati preuzete obveze
 • kao redovni član Društva birati i biti biran u sva tijela Društva i tijela drugih organizacija kao predstavnik Društva
 • tražiti pomoć u ostvarivanju svojih prava iz područja djelovanja Društva
 • biti informiran o radu Društva
 • ocjenjivati rad Društva
 • svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Društva
 • plaćati članarinu.

Članak 17.

Članstvo u Društvu prestaje:

a) redovnim članovima:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Društva
 • neredovitim plaćanjem članarine
 • isključenjem iz Društva odlukom Upravnog odbora i to ako je član radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom.

b) izvanrednim članovima:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Društva
 • neredovitim plaćanjem članarine
 • isključenjem iz Društva odlukom Upravnog odbora i to ako je član radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom.

c) počasnim članovima:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Društva
 • isključenjem iz Društva odlukom Upravnog odbora i to ako je član radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom.

Član Društva koji je isključen iz Društva prema odluci Upravnog odbora može u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, izraziti žalbu na dotičnu odluku Skupštini Društva, koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

Članak 18.

Društvo se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 19.

Unutar Društva mogu se, prema odluci Upravnog odbora, privremeno ili stalno formirati posebni odbori, povjerenstva, radne grupe i sekcije u svrhu provođenja posebnih aktivnosti vezanih uz članak 8.

Članak 20.

Odbori, povjerenstva, radne grupe i sekcije Društva rade i djeluju u skladu s ovim Statutom i Pravilnikom o svom radu kojeg donosi Upravni odbor prema članku 31. ovog Statuta.

IV

TIJELA DRUŠTVA

 Članak 21.

Tijela Društva jesu:

 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Skupština

SKUPŠTINA

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Društva.

Članak 23.

Skupština može biti redovita i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na prijedlog članova Upravnog odbora. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice, a na prijedlog Upravnog odbora. Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev Predsjedniku od strane:

 • Upravnog odbora
 • Nadzornog odbora
 • najmanje 20 redovnih članova Društva.

Ukoliko u roku od trideset (30) dana od podnošenja zahtjeva ovlaštenih predlagatelja Predsjednik ne sazove Skupštinu istu će sazvati predlagatelj zasjedanja. Predlagatelj je dužan naznačiti dnevni red te mjesto i dan održavanja sjednice i pripremiti Skupštinu. Na izvanrednoj sjednici Skupština odlučuje samo o onim pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 24.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik Društva. U slučaju odsutnosti Dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem zadužiti jednog člana Upravnog odbora da predsjedava sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 25.

Skupština može valjano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje petnaest (15) članova Društva. Ako na Skupštini ne bude prisutno najmanje petnaest (15) članova Društva, u roku od sedam (7) dana Predsjednik Društva dužan je sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom, a takav saziv Skupštine valjano odlučuje ukoliko je prisutno najmanje deset (10) članova Društva. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Društva. Izvanredni i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava, prijedloga i sugestija, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja putem glasovanja. Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno, o čemu se neposredno prije glasovanja izjašnjava Skupština natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Društva, a na prijedlog bilo kojeg redovnog člana Društva.

Članak 26.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku razvitka Društva
 • daje smjernice za rad Društva
 • donosi, usvaja i mijenja Statut Društva na prijedlog Upravnog odbora
 • odobrava financijski plan i završni račun kojeg predlaže Upravni odbor
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Društva
 • bira i razrješuje Upravni odbor i Nadzorni odbor Društva
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Društva koja podnose Upravni i Nadzorni odbor
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva
 • odlučuje o prestanku rada Društva
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva i sastoji se od pet (5) članova, koji moraju biti redovni članovi Društva, s trajanjem mandata od dvije (2) godine.

 Članak 28.

Upravni odbor čine:

 • Predsjednik kojeg bira Skupština neposrednim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Društva na temelju predloženog programa rada
 • Dopredsjednik, Tajnik i dva redovna člana Društva koje predlaže Predsjednik Upravnog odbora, a bira ih Skupština.

Članak 29.

Predsjednik Upravnog odbora istovremeno je i Predsjednik Društva. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i Skupštine na prijedlog članova Upravnog odbora, predsjedava im, potpisuje odluke i akte, te potpisuje financijske spise. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika duljoj od petnaest (15) dana, dužnosti Predsjednika Upravnog odbora preuzima Dopredsjednik Upravnog odbora. Dopredsjednik Upravnog odbora istovremeno je i Dopredsjednik Društva.

Članak 30.

Tajnik Društva vodi i sastavlja zapisnike sjednica Upravnog odbora i Skupštine, organizira i odgovoran je za administrativne poslove, vodi Registar članova i naplaćuje članarinu. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Tajnika duljoj od petnaest (15) dana, dužnosti Tajnika preuzima jedan član Upravnog odbora kojeg ovlasti Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova svih njegovih članova.

Članak 31.

Upravni odbor obavlja sljedeće djelatnosti:

 • vodi cjelokupnu aktivnost Društva između dvije sjednice Skupštine
 • u ime Skupštine privremeno donosi odluke i zaključke, usvaja potrebne dokumente, te ih na prvom zasjedanju Skupštine podnosi na raspravu i usvajanje
 • bira predstavnike Društva u one organizacije s kojima Društvo ostvaruje suradnju
 • odlučuje o privremenom ili stalnom formiranju posebnih odbora, povjerenstava, radnih grupa i sekcija unutar Društva na prijedlog Skupštine, te donosi i Pravilnike o njihovom radu
 • utvrđuje visinu i način naplate članarine
 • donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa, te piše izvješća o financijskom poslovanju Društva
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i zakonskim propisima.

Članak 32.

Upravni odbor donosi odluke na svojim sjednicama i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 33.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Društva, financijsko i materijalno poslovanje Društva, te brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor, a ukoliko on ne ukloni nepravilnosti u svom djelokrugu, isti će sazvati Skupštinu.

Članak 34.

Nadzorni odbor čine tri (3) člana koje bira Skupština, s dvogodišnjim mandatom. Član Nadzornog odbora mora biti redovni član Društva. Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora Društva. Nadzorni odbor odluke donosi na svojim sjednicama koje se održavaju po potrebi i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 35.

Ista osoba može najviše dva (2) puta za redom biti birana u Upravni odbor ili Nadzorni odbor Društva. Osoba može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata u skladu s člankom 17. ovog Statuta. U slučaju ostavke ili razriješenja dužnosti člana Upravnog ili Nadzornog odbora prije isteka mandata, Upravni odbor imenuje vršitelja dužnosti. Vršitelj dužnosti obnaša dužnost do prvog sljedećeg zasjedanja Skupštine i imenovanja novog člana Upravnog ili Nadzornog odbora prema članku 26. ovog Statuta.

 V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

Imovinu Društva čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar, arhivsko-bibliotečni fond i druga imovinska prava. Imovina Društva prvenstveno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Društva. Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Društvo ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, Društvo će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi.

Članak 37.

Društvo stječe imovinu:

 • sredstvima od članarine
 • namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva
 • iz prihoda ostvarenih izdavačkom djelatnošću definiranom u članku 8. ovog Statuta
 • darovima, donacijama, prilozima i sl.
 • iz prihoda ostvarenih od imovine Društva
 • dotacijama iz Državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija
 • iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 38.

Financijsko poslovanje Društva vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 39.

Društvo financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku stabilnost. Stjecanjem i pribavljanjem financijskih izvora iz članka 37. ovog Statuta formiraju se trajni i povremeni izvori financiranja Društva.

Članak 40.

Društvo za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost trgovačko društvo mora obavljati u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 41.

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo može zasnivati i odgovarajuće stalne i povremene radne odnose. Odluke o primanju djelatnika u radni odnos donosi Upravni odbor.

Članak 42.

Upravni odbor može donijeti poseban Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju.

 VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 Članak 43.

Društvo prestaje s radom prema odluci Skupštine kao nadležnog tijela i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka postajanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

U slučaju prestanka rada Društva, njezina imovina se poklanja Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Marulićev trg 20/2, Zagreb, Republika Hrvatska.

Članak 44.

Predsjednik ili Dopredsjednik Društva dužan je podnijeti prijavu o prestanku rada Društva nadležnom organu radi brisanja Društva iz registra udruga.

 VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Statut Društva donosi Skupština na svojoj sjednici natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave. Izmjene i dopune Statuta donose se kao i sam Statut. Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 46.

Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Predsjednik Društva i Upravni odbor, a u poslovima nadzora Nadzorni odbor Društva.

Članak 47.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima Društva u skladu s ovim Statutom i važećim propisima. 

U Zagrebu, 18. 11. 2002. godine