7. Hrvatski botanički simpozij

s međunarodnim sudjelovanjem

12. – 14. rujna  2022.

Hotel Dubrovnik, Zagreb

Prijava sažetaka

Sažetci moraju biti na engleskom jeziku, s jasno naznačenim ciljevima, metodama, rezultatima i zaključcima. Sažetak se piše kao jedan odlomak u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, te bez naslova, autora i afilijacija ne smije prelaziti 300 riječi. Naslov se piše velikim slovima (osim latinskih imena taksona i sintaksona). Autori se bilježe inicijalima imena te prezimenom, bez akademskih titula. Brojevi u eksponentu označavaju različite afilijacije autora.

Molimo vas da podcrtate autora koji će na simpoziju predstaviti rad.
Na vrhu sažetka odaberite željeni način prezentacije (usmeno ili poster).
Prije slanja imenujte svoj sažetak u obliku “Sažetak-Prezime-Ime-7HBS”.

Primjer predloška za oblikovanje sažetka

Sažetci se šalju na hbod.botanic@gmail.com do zaključno 10. lipnja 2022.

Rok za prihvaćanje sažetaka je 20. lipnja 2022. Znanstveni odbor simpozija odgovoran je za recenziju sažetaka te, u dogovoru s autorom, može predložiti izmjenu predloženog načina izlaganja. Prihvaćeni sažetci bit će tiskani u Knjizi sažetaka samo ako autor koji će na  simpoziju predstavljati rad uplati kotizaciju do 15. srpnja 2022. U slučaju kasnije uplate, ne možemo garantirati da će sažetak ući u knjigu sažetaka.

Usmena izlaganja

Predavači imaju na raspolaganju 15 minuta za prezentacije i diskusiju. Prezentacije se moraju predati tehničkoj ekipi na USB memorijskom štapiću, barem 15 minuta prije svake sesije. Prezentacija može biti u Microsoft Power Point-u ili PDF-u.

Posteri

Dimenzije postera mogu biti najviše 120 cm visine i 90 cm širine.