Projects

Hrvatsko botaničko društvo zaprimilio je nekoliko službenih upita za pokretanjem projekata kartiranja vaskularne flore. U tijeku je formiranje radnih timova koji bi mogli odgovoriti na ove izazove i realizirati potencijalne zadatke. Trajanje projekta, financijska sredstva, rokovi, kao i druge ugovorne stavke nisu definirane. Ovi, kao i drugi elementi, biti će ugovoreni između naručioca i HBoD-a u slučaju da postoji minimalni broj suradnika koji je voljan raditi na realizaciji.

Stoga se POZIVAJU članovi HBoD-a da na e-mail pcigic@botanic.hr, telefon (01) 4844 003 ili fax (01) 4844 001 ispolje svoj načelni interes, te na ovoj web strani prate potencijalni nastanak timova za kartiranje flore na pojedinom području. Ispoljeni interes je potpuno neobvezujući, te će se konačni timovi s voditeljima formirati jedino i ako dođe do konkretizacije ugovora na zadovoljstvo kako naručitelja, tako i sudionika HBoD-a