Hrvatsko botaničko društvo

Projekti

U aktivnosti Društva ubrajaju se i stručni projekti i analize, kojih je do sada provedeno nekoliko desetaka, a provodili su ih redoviti članovi Društva. Projekti se uglavnom odnose na botanička istraživanja određenih područja, a najčešće se radi o zaštićenim područjima. Do sada je Društvo na ovaj način istraživalo primjerice NP Plitvice, NP Krka, PP Vransko jezero, Značajni krajobraz Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag, Natura područje Delta Neretve, PP Velebit i druga područja, a istražuje se uglavnom flora i vegetacija navedenih područja, za potrebe očuvanja i kvalitetnog upravljanja ovim područjima temeljenog na stručnim istraživanjima i analizama.

Svi članovi Društva imaju pravo provoditi stručne projekte putem Društva, a više o samoj proceduri prijave i poslovanju projekata pročitajte u Pravilniku o unutarnjem poslovanju HBoD-a.

U nastavku možete naći kratke opise nekoliko odabranih projekata.

Pregled nekih projekata

Kuća Velebita – Centar za posjetitelje Krasno

Članovi Hrvatskog botaničkog društva u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom osmislili su  koncept postave multimedijalnog posjetiteljkog centra Kuća Velebita u Krasnu, u dijelu koji na pristupačan i zanimljiv način prikazuje florističke i vegetacijske značajke Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Projekt je trajao tijekom 2015. i 2016. godine, a više o projektu pronađite na poveznici Kuće Velebita: https://kuca-velebita.np-sjeverni-velebit.hr/.

 

Flora i vegetacija mahovina i vaskularnih biljaka sedrenih barijera Plitvičkih jezera

Iako su sedrene barijere jedan od temeljnih fenomena Plitvičkih jezera, a vegetacija na njima i biomasom najveći dio živog svijeta na njima, ovaj projekt je bio prvo sustavno istraživanje koje je istovremeno obuhvatilo ukupnu makrofitsku vegetaciju (vaksularne biljke i mahovine). Tijekom trogodišnjeg projekta (2016.-2018.) fitocenološki su istražene i opisane sedrene barijere duž 8 km dugog sustava jezera i slapova, od Prošćanskog jezera do početka rijeke Korane.

 

Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća

U sklopu ovog projekta sustavno je istraživana raznolikost algi kremenjašica duž čitavog toka rijeke Krke unutar Nacionalnog parka Krka. Ovaj projekt potaknuo je osnivanje Hrvatske nacionalne zbirke dijatomeja, tj. kolekciji trajnih mikroskopskih preparata uzoraka dijatomeja sakupljenih na području Hrvatske (https://www.diatoms.biol.pmf.hr/). Projekt je ostvaren o kooperaciji s Biološkim odsjekom PMF-a u Zagrebu, Sveučilištem Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba te Nacionalnim parkom Krka.

 

Istraživanje sastava vrsta algi porodice Characeae u Vranskom jezeru

Tijekom trogodišnjeg projekta (2018.-2021.) sustavno su praćene promjene u sastavu i pokrovnosti pojedinih vrsta parožina te ostalih makrofita na preko 40 trajnih lokacija na Vranskom jezeru. Recentni podaci upućuju na negativne trendove, uslijed čestih suša, eutrofikacije i prodora slane vode u jezero.

 

Revitalizacija cretnog staništa Posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar

Ovaj multidisciplinarni projekt udružio je botaničare i zoologe u namjeri da sačuvaju najveći je i vjerojatno najstariji sfagnumski cret u Hrvatskoj – Đon Močvar kraj sela Blatuše na Banovini. U sklopu projekta se pratio utjecaj košnje i uklanjanja drvenastih vrsta na obnovu cretnih staništa. Osim mahovina i vaskularnih biljaka, istraživao se i makrozoobentos i plankton vodenih staništa na cretu, mikrofauna protoza i metazoa te terestrička fauna creta.