Hrvatsko botaničko društvo

Projekti

U aktivnosti Društva ubrajaju se i stručni projekti i analize, kojih je od osnutka Društva do sada provedeno nekoliko desetaka, a provodili su ih redoviti članovi Društva. Projekti se uglavnom odnose na botanička istraživanja određenih područja, a najčešće se radi o zaštićenim područjima. Do sada je Društvo na ovaj način istraživalo primjerice NP Plitvice, NP Krka, PP Vransko jezero, Značajni krajobraz Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag, Natura područje Delta Neretve, PP Velebit i druga područja, a istražuje se uglavnom flora i vegetacija navedenih područja, za potrebe očuvanja i kvalitetnog upravljanja ovim područjima temeljenog na stručnim istraživanjima i analizama.

Svi članovi Društva imaju pravo i mogućnost provoditi stručne projekte putem Društva, a više o samoj proceduri prijave i poslovanju projekata možete pronaći u Pravilniku o unutarnjem poslovanju HBoD-a, koji je svim članovima dostupan na upit.

U nastavku možete naći kratke opise nekoliko odabranih projekata.

Pregled nekih projekata

Kartiranje visibabe kraljice Olge (Galanthus reginae-olgae Orph.) na području Dubrovačko-neretvanske županije

Areal visibabe kraljice Olge ograničen je na Balkanski poluotok i Siciliju, a sjeverne populacije u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj relativno su rijetke i slabo poznate. U Hrvatskoj je otkrivena tek 2012. U sklopu projekta istraživala se rasprostranjenost na području južne Hrvatske. Zabilježena su čak 32 lokaliteta od Konavala do Pelješca i Delte Neretve, što predstavlja značajan doprinos poznavanju rasprostranjenosti ove vrste u Hrvatskoj i na Balkanskom poluotoku. Morfološka obilježja populacija ukazuju da u Hrvatskoj raste samo “proljetna” podvrsta Galanthus reginae-olgae ssp. vernalis.

Floristička istraživanja područja Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak u Parku prirode Papuk

Tijekom 2022. obavljena su floristička istraživanja područja Pliš, Mališčak, Turjak, Lapjak i Stinice u cilju njihove buduće zaštite u kategoriji botaničkog rezervata. Florističko bogatstvo i unikatnost ovog područja očituje se u čak 419 zabilježenih svojti, velikom broju ugroženih i strogo zaštićenih vrsta, orhideja i ostalih rijetkih vrsta karakterističnih za termofilne travnjake i šikare kao i silikatne stijene.

Flora mahovina Značajnog krajobraza ”Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag”

Od 2019. do 2021. proučavana je flora mahovina Značajnog krajobraza ”Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag” u Istri, čime je utvrđeno 14 svojti jetrenjarki i 60 svojti pravih mahovina. Svojte Tortula pallida, Bryum gemmilucens, Microbryum davallianum var. conicum i Microbryum muticum zabilježene su po prvi put za Hrvatsku. Većina zabilježenih mahovina naseljava periodički vlažna tla otvorenih staništa u maslinicima, makijama i garizima. Ovo istraživanje doprinos je poznavanju mahovina obalnog područja Hrvatske, za koje nedostaju recentni podaci.

Kuća Velebita – Centar za posjetitelje Krasno

Članovi Hrvatskog botaničkog društva u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom osmislili su  koncept postave multimedijalnog posjetiteljkog centra Kuća Velebita u Krasnu, u dijelu koji na pristupačan i zanimljiv način prikazuje florističke i vegetacijske značajke Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Projekt je trajao tijekom 2015. i 2016. godine, a više o projektu pronađite na poveznici Kuće Velebita: https://kuca-velebita.np-sjeverni-velebit.hr/.

Flora i vegetacija mahovina i vaskularnih biljaka sedrenih barijera Plitvičkih jezera

Iako su sedrene barijere jedan od temeljnih fenomena Plitvičkih jezera, a vegetacija na njima i biomasom najveći dio živog svijeta na njima, ovaj projekt je bio prvo sustavno istraživanje koje je istovremeno obuhvatilo ukupnu makrofitsku vegetaciju (vaksularne biljke i mahovine). Tijekom trogodišnjeg projekta (2016.-2018.) fitocenološki su istražene i opisane sedrene barijere duž 8 km dugog sustava jezera i slapova, od Prošćanskog jezera do početka rijeke Korane.

Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća

U sklopu ovog projekta sustavno je istraživana raznolikost algi kremenjašica duž čitavog toka rijeke Krke unutar Nacionalnog parka Krka. Ovaj projekt potaknuo je osnivanje Hrvatske nacionalne zbirke dijatomeja, tj. kolekciji trajnih mikroskopskih preparata uzoraka dijatomeja sakupljenih na području Hrvatske (https://www.diatoms.biol.pmf.hr/). Projekt je ostvaren o kooperaciji s Biološkim odsjekom PMF-a u Zagrebu, Sveučilištem Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba te Nacionalnim parkom Krka.

Istraživanje sastava vrsta algi porodice Characeae u Vranskom jezeru

Tijekom trogodišnjeg projekta (2018.-2021.) sustavno su praćene promjene u sastavu i pokrovnosti pojedinih vrsta parožina te ostalih makrofita na preko 40 trajnih lokacija na Vranskom jezeru. Recentni podaci upućuju na negativne trendove, uslijed čestih suša, eutrofikacije i prodora slane vode u jezero.

Revitalizacija cretnog staništa Posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar

Ovaj multidisciplinarni projekt udružio je botaničare i zoologe u namjeri da sačuvaju najveći je i vjerojatno najstariji sfagnumski cret u Hrvatskoj – Đon Močvar kraj sela Blatuše na Banovini. U sklopu projekta se pratio utjecaj košnje i uklanjanja drvenastih vrsta na obnovu cretnih staništa. Osim mahovina i vaskularnih biljaka, istraživao se i makrozoobentos i plankton vodenih staništa na cretu, mikrofauna protoza i metazoa te terestrička fauna creta.