Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Rod Ornithogalum u flori Hrvatske – taksonomske i horološke novosti

Milica Rat i Sandro Bogdanović, četvrtak 24.03.2022. u 18:00 h, MS Teams

Taksonomska i horološka istraživanja roda Ornithogalum (hrv. ptičje mlijeko) provedena su vrlo intenzivno zadnjih pet godina u sklopu suradnje Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja su bila vezana za izradu doktorske disertacije autorice M. Rat. Fenološki gledano, vrste se mogu podijeliti u dvije skupine prema periodu cvjetanja i to na  ranoproljetne i kasnoproljetne vrste koje će autori obraditi s morfološkog i taksonomskog aspekta u izlaganju. Otkrivena je jedna nova vrsta u flori Hrvatske (O. sibthorpii), potvrđena je prisutnost dviju endemičnih vrsta (O. televrinum i O. dalmaticum), a uskoro će biti opisana i jedna nova vrsta za znanost s područja Dinarida. Autori će se također osvrnuti na neke manje poznate vrste u flori kao što su O. collinum i O. nutans.

Osim navedenog, autori istražuju takozvane kasno-cvjetajuće „visoke vrste“ koje prema novim filogenetskim istraživanjima u biti pripadaju zasebnom rodu Loncomelos. Autori su nakon više od skoro 100 godina potvrdili dugo nepoznatu vrstu (L. visianicum) naše flore s otoka Velika Palagruža.